Persoonlijkere behandeling van prostaatkanker door machine learning

door Daan de Bruin (Pacmed)

Als ik vertel over ons werk op het gebied van prostaatkanker, gebeurt het me opvallend vaak dat mensen persoonlijk geraakt zijn door dit onderwerp. Laatst vertelde iemand me: “Mijn vader is overleden aan prostaatkanker. Toen de arts de gemiddelde verwachte overlevingskansen aan ons liet zien, vroeg ik me af in hoeverre die toepasbaar waren op de situatie waar mijn vader zich in bevond.” Kan dit niet slimmer?

Lees het hele artikel hier:

--

--

Pacmed builds decision support tools for doctors based on machine learning that makes sure patients only receive care that has proven to work for them!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Pacmed

Pacmed builds decision support tools for doctors based on machine learning that makes sure patients only receive care that has proven to work for them!